Paslaugų teikimo sąlygos

PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS


 1. Sąvokos


 1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.mune.lt operatorius (toliau – Pardavėjas) yra MB „Munė“, įmonės kodas 305904738, PVM mokėtojo kodas LT100014996415, buveinės adresas S. Žukausko g. 2B-35, LT-50118 Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@mune.lt.
 2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekių interneto parduotuvėje https://mune.lt/.
 3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
 4. Mune.lt - internetinė parduotuvė, internetiniu adresu www.mune.lt
 5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 6. Prekė - visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje mune.lt. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.
 7. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.
 8. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis mune.lt.


 1. Bendrosios nuostatos


 1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes mune.lt internetinėje parduotuvėje.
 4. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.  
 5. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka. 
 6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
 1. Privatumo politika
 1. MB “Mune“, vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
 2. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis. 


 1. Prekės


 1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
 2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.
 3. Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. 
 4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) Prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą" ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.
 5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
 1. Pirkėjo teisės
 1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@mune.lt Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  
 2. Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje pakuotėje. 
 3. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę iš info@mune.lt internetinės parduotuvės, turi teisę: 1) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus, 2) reikalauti Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke, 3) reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.
 1. Pirkėjo įsipareigojimai


 1. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.
 3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 4. Pirkėjas, naudodamasis mune.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

 1. Pardavėjo teisės


 1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti nurodomas peržiūrint Prekių krepšelį.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
 4. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.
 5. Pardavėjas, dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką prieš tai informavus Pirkėją ir gavus sutikimą dėl pasikeitusių sąlygų. Pirkėjui nesutikus su pasikeitusiomis sąlygomis jis turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir atgauti sumokėtus pinigus. 


 1. VIII.Pardavėjo įsipareigojimai


 1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės https://mune.lt/ teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis.
 4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.
 5. Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.


 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai


 1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
 2. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.
 3. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.


 1. Prekių pristatymas


 1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama Prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo Prekių atsiėmimo punkte.


 1. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:


 1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
 2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 4. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.
 5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.
 6. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per x darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus Prekių, Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą mokėjimą.
 7. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. 
 8. Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui vadovaudamasis nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.
 9. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėju. Pardavėjas taip pat neatsako už transportavimo metu padarytą žalą.
 10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 11. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

 

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas


 1. Mune.lt įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
 2. Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu).
 3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šių Taisyklių numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.
 4. Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
 5. Grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);
 6. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.
 7. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.


 1. Atsakomybė


 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei MB „Mune“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 6. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

 1. Apsikeitimas informacija


 1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
 2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 3. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

 

 1. Baigiamosios nuostatos


 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.
 4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
 5. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir mune.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl mune.lt įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

I. Sąvokos
1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.mune.lt operatorius (toliau – Pardavėjas) yra MB „Munė“, įmonės
kodas 305904738, PVM mokėtojo kodas LT100014996415, buveinės adresas S. Žukausko g. 2B-35, LT-
50118 Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@mune.lt.
2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekių interneto parduotuvėje https://mune.lt/.
3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
4. Mune.lt - internetinė parduotuvė, internetiniu adresu www.mune.lt
5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra
žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas,
vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio
pobūdžio požymiai.
6. Prekė - visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje mune.lt. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos
„prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.
7. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises,
įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių
grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.
8. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų
rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis mune.lt.

II. Bendrosios nuostatos
9. Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei
pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis"), yra šalims
privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo
bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių
pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
10. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų
nustatytus reikalavimus.
11. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes mune.lt internetinėje
parduotuvėje.
12. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui.
Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog
pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.
13. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su
konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta
tvarka.
14. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais
atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

III. Privatumo politika
15. MB “Mune“, vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais,
nustatančiais Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
16. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.

IV. Prekės
17. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad
Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali
garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali
nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
18. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.
19. Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos
Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis
(skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
20. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as)
Prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą" ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie
užsakymo patvirtinimą.
21. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma
internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

VI. Pirkėjo teisės
22. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius,
netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@mune.lt Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas
turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  
23. Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė
nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje
pakuotėje.
24. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę iš info@mune.lt internetinės parduotuvės, turi teisę: 1) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus, 2) reikalauti Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos
kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke, 3) reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.

VII. Pirkėjo įsipareigojimai
25. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
26. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti
Pardavėją.
27. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda
prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją nurodytomis susisiekimo
priemonėmis.
28. Pirkėjas, naudodamasis mune.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai
nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
VIII. Pardavėjo teisės
29. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią
pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti nurodomas peržiūrint Prekių krepšelį.
30. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo
įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis
internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
31. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
32. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.
33. Pardavėjas, dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką prieš tai informavus Pirkėją ir gavus sutikimą dėl pasikeitusių sąlygų. Pirkėjui nesutikus su pasikeitusiomis sąlygomis jis turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir atgauti sumokėtus pinigus.

IX. Pardavėjo įsipareigojimai
34. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės https://mune.lt/ teikiamomis paslaugomis.
35. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
36. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis.
37. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti
analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo
savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų,
jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.
38. Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų nuo
Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

X. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
39. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
40. Pirkėjas atsiskaito už Prekes:
41. Naudojantis elektronine bankininkyste;
42. Naudojantis „PayPal“ elektroninių mokėjimų paslaugomis;
43. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

XI. Prekių pristatymas
44. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama
Prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo Prekių atsiėmimo punkte.

XII. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:
45. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
46. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
47. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
48. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.
49. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas
nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su
jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.
50. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per x darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo,
kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus Prekių, Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą mokėjimą.
51. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.
52. Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui vadovaudamasis nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to
netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant
susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.
53. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo
Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėju. Pardavėjas taip pat neatsako už
transportavimo metu padarytą žalą.
54. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės
Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
55. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė
pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.
 
XIV. Prekių grąžinimas ir keitimas
56. Mune.lt įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
57. Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu).
58. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šių Taisyklių numatytais
atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė
plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.
59. Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
60. Grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai
grąžinama nekokybiška Prekė);
61. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė
Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė nurodytų
reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu
matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės
pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.
62. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

XV. Atsakomybė
63. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
64. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
65. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei MB
„Mune“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
66. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
67. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
68. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio
ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
 
XVI. Apsikeitimas informacija
69. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
70. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo
priemonėmis.
71. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.
 
XVII. Baigiamosios nuostatos
72. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
73. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
74. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.
75. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių,
trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
76. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir mune.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę
pretenziją, savo prašymą/skundą dėl mune.lt įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas)
gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p.
tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.