Privatumo politika

 

MB „Munė“

PRIVATUMO POLITIKA

 

MB „Munė“ atsakingai saugo Jūsų privatumą. Ši privatumo politika aprašo, kokią

asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.

Mūsų pagrindinis tikslas renkant Jūsų asmeninę informaciją yra suteikti Jums sklandžią,

efektyvią ir asmeninius poreikius tenkinančią patirtį, kol Jūs naudojatės mūsų elektronine

parduotuve. Tai leidžia mums teikti informaciją ir atlikti funkcijas, kurios labiausiai atitinka

Jūsų poreikius ir padeda pritaikyti mūsų paslaugas taip, kad jos būtų lengviau ir greičiau

suprantamos.

 

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

Pardavėjas – MB „Munė“, juridinio asmens kodas 305904738, PVM mokėtojo kodas

LT100014996415, registracijos adresas S. Žukausko g. 2B-35, LT-50118 Kaunas.

https://www.mune.lt/ - elektroninė parduotuvė, esanti adresu https://mune.lt

Naudotojas(pirkėjas) - bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi

elektronine parduotuve, užsako ir ar perka prekes.

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu,

kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Asmens duomenų valdytojas - https://mune.lt.

Paskyra - Pirkėjo registracijos https://mune.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo

asmeninius duomenis ir užsakymą istoriją saugojanti sąskaita (account).

Paslaugos - visos https://mune.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.

Trečiasis asmuo - juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų

valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar

duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Administratorius - už https://mune.lt rinkodarą atsakingas asmuo.

IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris,

kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai

priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje

kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Taisyklės - patvirtintos galiojančios "Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje

https://mune.lt Taisyklės".


Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti

asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis ją nuomonės dėl siūlomų Prekių ar

paslaugų.

Kitos šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra

apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 

2. BENDROS NUOSTATOS

Ši privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių

įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip

pat kompetentingų institucijų nurodymų.

 

https://mune.lt Privatumo politika numatyto pagrindines Asmens duomenų rinkimo,

kaupimo ir tvarkymo Taisyklės naudojantis https://mune.lt siūlomomis Paslaugomis.

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti https://mune.lt Pirkėją Asmens duomenis nuo

neteisėto naudojimo.

 

https://mune.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir

kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar ją naudojamus

Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas apie save informaciją

Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir

kitais dokumentais.

 

Naudotojas(pirkėjas) gali atlikti pirkimo https://mune.lt veiksmus prisiregistravęs prie

https://mune.lt, taip pat neatlikęs registracijos.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

Informaciją, kuri yra renkama apie Naudotojus (pirkėjus), priklauso nuo Jums teikiamų

paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate https://mune.lt pradedant naudotis paslaugomis

ar registruojantis https://mune.lt paskyroje. Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais

būdais:

 pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos formą interneto svetainėje);

 generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis

interneto svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje, naudojantis programėlėmis);

 gaunami iš trečiųjų asmenų ir / ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato

galiojantys teisės aktai.


Pirkėjas gali atlikti pirkimo https://mune.lt veiksmus prisiregistravęs prie https://mune.lt ,

taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti

šiuos Asmens duomenys - vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo

adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą, tikslumą ir

teisingumą.

 

Asmenys, norintys registruotis https://mune.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto

adresą, vardą, pavardę ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra.

Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis - vardą, pavardę, telefono numerį,

elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas

gali bet kuriuo metu:

 koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotą ir/ar papildytą

duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

 kreiptis į https://mune.lt elektroninio pašto adresu info@mune.lt į atsakingą asmenį

dėl Paskyros panaikinimo.

 

Pardavėjas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis asmens duomenų

apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 kai tvarkyti asmens duomenis Pardavėją įpareigoja galiojantys teisės aktai;

 siekiant sudaryti ir / ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;

 Jūsų sutikimu;

 dėl Pardavėjo teisėtų interesų, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni.

Pardavėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 Paslaugų teikimo, pažeistų Pardavėjo teisių gynimo;

 Tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui;

 Tiesioginės rinkodaros*.

*Jei Pirkėjas po Prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad jo nurodyti Asmens

duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais Pirkėjas gali

rašyti elektroninį laišką adresu info@mune.lt. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių

siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjui aiškiai išvardinus el. pašto adresus ir/arba telefono

numerius.

 

Pardavėjas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

 duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų

asmens duomenis Pardavėjo, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz. IT paslaugų

teikėjai, auditoriai, reklamos agentūros, transporto paslaugų teikėjai ir pan.);

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus

arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Pardavėjo teisėtus interesus (pvz. teismai,

valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).

 

4. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

Naudotojas (pirkėjas) suteikia teisę https://mune.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo

Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir

kituose https://mune.lt dokumentuose.

Pardavėjas saugo Naudotojų (pirkėjų) asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui

pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Pirkėjų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos

atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Pardavėją saugoti asmens duomenis šiuose

teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami

taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo

pateikiami Asmens duomenys https://mune.lt  būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų

veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens

tapatybės vagystės, sukčiavimo, bei Asmens duomenų apsaugos lygio atitikimą Lietuvos

Respublikos teisės aktų reikalavimams.

Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie https://mune.lt  Slaptažodį ir

prisijungimo bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems

asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu

tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus

pažeidimus informuoti Pardavėją.

 

5. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Naudotojas(pirkėjas), kurio asmens duomenis tvarko https://mune.lt ar Pardavėjas, turi

šias teises:

 žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

 susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

 reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus

saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi

nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir

kitų įstatymų nuostatų;

 nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

 

Visos nurodytos asmens duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir

patikrinus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę. Tai galite padaryti pasinaudodami tam


tikromis nuorodomis pateikiamomis https://mune.lt ar Pardavėjo teikiamos reklaminio

turinio medžiagos apačioje.

Pardavėjas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų

subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų,

tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat

duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Jei iškiltų klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai

prašome kreiptis Jums patogiu būdu.

 

Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas

turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų:

 

1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu S. Žukausko g.

2B-35, LT-50118 Kaunas,

2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto

adresu info@mune.lt  iš savo elektroninio pašto adreso.

 

Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar

atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

 

6. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Pirkėjui lankantis https://mune.lt , yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli

informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje, kurie

padeda https://mune.lt  atpažinti Jus kaip ankstesnį https://mune.lt  interneto svetainės

lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat

slapukai padeda užtikrinti sklandų https://mune.lt interneto svetainės ir elektroninės

prekyvietės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėse trukmę, dažnumą

bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami

šiuos duomenis galime tobulinti https://mune.lt , padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Pardavėjo naudojami Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens.

Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio

panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų

naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į


tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Žemiau

pateikiamas slapukų sąrašas.

Vardas Funkcija Trukmė
_ab Naudojamas kartu su prieiga prie administratoriaus 2y
_secure_session_id Naudojamas kartu su naršymu parduotuvės vitrinoje. 24 val
_shopify_country Naudojamas atsiskaitant. sesija
_shopify_m Naudojama klientų privatumo nustatymams tvarkyti. 1y
_shopify_tm Naudojama klientų privatumo nustatymams tvarkyti. 30 min
_shopify_tw Naudojama klientų privatumo nustatymams tvarkyti. 2w
_parduotuvės_u Naudojama siekiant palengvinti kliento paskyros informacijos atnaujinimą. 1 min
_tracking_consent Stebėjimo nuostatos. 1y
c Naudojamas atsiskaitant. 1y
krepšelis Naudojamas kartu su pirkinių krepšeliu. 2w
krepšelio_valiuta Naudojamas kartu su pirkinių krepšeliu. 2w
krepšelio_ženklas Naudojamas atsiskaitant. 2w
cart_ts Naudojamas atsiskaitant. 2w
krepšelio_ver. Naudojamas kartu su pirkinių krepšeliu. 2w
išsiregistravimas Naudojamas atsiskaitant. 4w
išsiregistravimo_žetonas Naudojamas atsiskaitant. 1y
dinaminis_išsiregistravimas_rodomas_krepšelyje Naudojamas atsiskaitant. 30 min
hide_shopify_pay_for_checkout Naudojamas atsiskaitant. sesija
išlikti gyvam Naudojama nustatant pirkėjo lokalizaciją. 2w
pagrindinio įrenginio_id Naudojama prisijungiant prie prekybininko. 2y
ankstesnis_veiksmas Naudojamas atsiskaitant. 1y
prisiminti_ mane Naudojamas atsiskaitant. 1y
secure_customer_sig Naudojama kartu su kliento prisijungimu. 20m
shopify_pay Naudojamas atsiskaitant. 1y
shopify_pay_redirect Naudojamas atsiskaitant. 30 minučių, 3w arba 1m, priklausomai nuo vertės
storefront_digest Naudojama kartu su kliento prisijungimu. 2y
tracked_start_checkout Naudojamas atsiskaitant. 1y
Checkout_one_experiment Naudojamas atsiskaitant. sesija

Ataskaitų teikimas ir analizė

Vardas Funkcija Trukmė
_nukreipimo_puslapis Stebėkite nukreipimo puslapius. 2w
_orig_referrer Stebėkite nukreipimo puslapius. 2w
_s Shopify analytics. 30 min
_shopify_d Shopify analytics. sesija
_shopify_s Shopify analytics. 30 min
_shopify_sa_p Shopify analizė, susijusi su rinkodara ir persiuntimais. 30 min
_shopify_sa_t Shopify analizė, susijusi su rinkodara ir persiuntimais. 30 min
_shopify_y Shopify analytics 1y
_y Shopify analytics. 1y
_shopify_evids Shopify analytics. sesija
_shopify_ga Shopify ir Google Analytics. sesija


7. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant

nuotraukas), pateiktos Naudotojui, lieka https://mune.lt ar Pardavėjo nuosavybe ir yra


apsaugota autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje. Visos šios teisės yra

apsaugotos https://mune.lt  ir licencijų.

Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui.

Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti

turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems

tikslams.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. spalio 10 dienos. Pardavėjas pasilieka teisę bet

kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų

paskelbimo Svetainėje.